Lưu trữ - tháng 9, năm 2019
Theo năm
Theo tháng
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (22 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại An Huy kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (24 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Quảng Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (30 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Quảng Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (24 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tô kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (28 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (30 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (26 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Chiết Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (19 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (26 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (22 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (20 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (26 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Xích Phong kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (20 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Cát Lâm kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (25 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (25 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở An Huy kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (22 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (22 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Giang Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (27 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hàm Đan kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (21 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (21 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (18 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (22 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Thiểm Tây kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (24 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Tứ Xuyên kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (24 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (24 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (27 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (23 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hà Nam kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (27 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hồ Bắc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (26 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Cam Túc kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (18 lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! ( lời chúc)
15-09-2019:  Đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ! (20 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video