Tôi đã học được cách chân chính hướng nội

Hướng nội tìm chấp trước không phải là khó

Chân chính hướng nội

Chỉ có hướng nội mới có thể viên dung chỉnh thể tốt hơn

Hướng nội tìm là cách duy nhất để giải quyết vấn đề​

Chân chính hướng nội​ (2)

Hướng nội và thực tu

Học cách hướng nội

Tôi đã chân chính hướng nội chưa?

Hướng nội tìm chấp trước

Chính niệm là nền tảng thiết yếu để hướng nội

Kinh nghiệm hướng nội của tôi

Học cách chân chính hướng nội


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/27/125577.html

Đăng ngày 04-05-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share