Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân là gì?

Biểu tượng Pháp Luân là ký hiệu chính thức của Pháp Luân Đại Pháp. Nó bao gồm hai yếu tố chính: các biểu tượng âm-dương truyền thống của Đạo gia, và chữ Vạn trong Phật gia. Chữ Vạn thường được nhìn thấy trong Phật giáo châu Á.

Xem thêm về biểu tượng Pháp Luân ở đây:

https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/lecture5.html