2016-5-7-minghui-shizixiu-40621--ss.jpg


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/327754.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157128.html

Đăng ngày 28-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share