2016-5-8-minghui-loukong-hulu-fengwu-1--ss.jpg

2016-5-8-minghui-loukong-hulu-fengwu-2--ss.jpg


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/327979.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157129.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share