2016-4-17-minghui-jianzhi-fu-01--ss.jpg

2016-4-17-minghui-jianzhi-fu-02--ss.jpg


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/18/326782.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/23/157127.html

Đăng ngày 28-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share