Hội Quốc tế ‘Trung tâm Nghiên cứu Đường hướng và Hướng dẫn Xã hội’ tại Kiev, Ukraine – International association “Social Orientation and Prospect Research Center” Kiev, Ukraine

[Viên Minh] Hội Quốc tế được biết dưới tên là ‘Trung tâm Nghiên cứu đường hướng và Hướng dẫn Xã hội’, có căn cứ tại Ukraine, (gọi tắi dưới đây là ‘Hội’) có mục đích là thực hiện những cuộc nghiên cứu về những đường lối tập luyện thân và tâm mới ngày nay dựa trên những lối tập luyện thân và tâm cổ truyền hoặc không cổ truyền, để lập nên và điều hành một thống kê về những đường lối tập luyện như vậy và phân tích những tài liệu và viết ra những bài tường trình nghiên cứu.

Hội này nhắm giúp đỡ những người đã bị tổn hại bởi những đạo giả (cults), giúp để họ trở lại một đời sống bình thường trong xã hội, và giúp mở mang những đường lối tập luyện mà có thể giúp người ta bỏ hút thuốc, bỏ rượu và những thói quen xấu khác. Hội này cũng có mục đích giúp đỡ phát động và khai triển những chương trình mà có thể giúp đỡ những cá nhân đạt được sự hoàn mỹ bằng đường lối tuyên dương mạnh mẽ và hữu hiệu.

Để tích cực khuyến khích và phổ truyền những đường lối tập luyện bổ ích cả thân lẫn tâm, và để tạo điều kiện cho những thế hệ trẻ sau này phát triển, Hội này đã tiến hành một dự án nghiên cứu xã hội về đường lối tập luyện của Pháp luân Công. Pháp Luân Công là một hệ thống tân tiến về tu luyện cá nhân, và là một trong những môn khí công của Trung quốc. Nó thuộc về những phương pháp tu luyện thân và tâm tân thời ngày nay. Môn luyện tập này dựa trên những phương pháp tu luyện cổ truyền Phật giáo và Đạo giáo, với một số cải cách để cho người ngày nay dễ dàng luyện tập nó. Pháp Luân Công đã được rộng truyền bá trên khắp thế giới, và đã thu hút hằng 100 triệu người trên 54 quốc gia.

Pháp Luân Công không là một tôn giáo (nó không có những nghi thức tôn giáo hoặc đối tượng tôn thờ), không có một tổ chức, không lấy lệ phí, không tham gia chánh trị, và không hành những hoạt động thương mãi. Học và tập luyện miễn phí.

Chúng tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công là một phương pháp tập luyện bản thân hữu ích cho xã hội. Nó có thể giúp gia tăng sức khỏe và nâng cao trình độ đạo đức con người ta. Môn tập này có thể nâng cao tâm hồn người ta lên, thăng tiến những liên lạc giữa người và người, thanh trừ nhiều thói quen có hại cho tinh thần và cơ thể, và chỉnh đốn những kết quả phản tác dụng của một số môn pháp gọi là tôn giáo đã từng có trong xã hội ngày nay (nhất là đói với những người trẻ).

* * * * *

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2003/1/13/30843.html, http://clearharmony.net/articles/200301/9502.html được dịch từ nguyên bản tiếng Ukraine; bản tiếng Việt dịch từ bản tiếng Anh ngày 19-1-2003; đăng ngày 23-1-2003.

Share