[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Liêu Ninh (05); Phủ Thuận (04); Cái Châu, Doanh Khẩu (02); Đan Đông (06); Tế Hà, Phụ Tân; Hùng Nhạc, Doanh Khẩu; Phủ Thuận (02); Liêu Dương; An Sơn; Thiết Lĩnh; Thanh Hà, Thiết Lĩnh;

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/辽宁大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–443471.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share