[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sơn Đông (04); Mưu Bình, Yên Đài; Nhật Chiếu; Yên Đài (04); Uy Hải (05); Hà Trạch; Huyện Tào, Hà Trạch; Huyện Nghi Nguyên, Truy Bác; Đông Doanh (02); Tế Ninh; Vinh Thành; Khuê Văn; Huyện Lương Sơn; Truy Bác; Lai Dương, Yên Đài; Liêu Thành; Bồng Lai, Yên Đài; Trì Bình; Nhũ Sơn, Uy Hải (02); Chiêu Viễn, Yên Đài; Long Khẩu, Yên Đài


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-33条–443478.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share