[MINH HUỆ 14-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây ở Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bình Độ, Thanh Đảo; Khuê Văn, Duy Phường; Chư Thành, Duy Phường; Ninh Tân, Đức Châu (03); Thanh Đảo (02); Huyện Nghi Thủy, Lâm Nghi; Quận Lan Sơn, Lâm Nghi; Đức Châu (02); Mông Âm, Lâm Nghi (02); Thái An (06); Huyện Bình Nguyên, Đức Châu (02); Long Khẩu, Yên Đài (08); Đông Doanh, Huyện Tào, Hà Trạch; Hoàn Thúy, Uy Hải; Liêu Thành; Tê Hà, Yên Đài (02); Văn Đăng, Văn Hải; Yên Đài

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/14/山东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-38条–443506.html

Đăng ngày 15-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share