Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phan Thị Loan, 57 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Yên Bái. Ngày 24/12/2021 công an phường (nơi tôi cư trú) gọi lên và nói là Pháp Luân Công không được nhà nước công nhận, việc tu tập và đi giới thiệu, giảng chân tướng, tặng thẻ bình an là phạm pháp. Tôi giảng chân tướng cho họ không những họ không nghe mà còn bắt tôi viết cam kết là không được tuyên truyền, tặng thẻ và tập luyện đông người. Tôi không viết thì họ nói là viết và ký thì cho về, nếu không thì không cho về. Vì lo cơm nước cho con cho cháu nên tôi đã ký. Trước đó ngày 19/12/2021 tôi bị công an thị trấn Cổ Phúc bắt giữ khi đang tặng thẻ bình an. Khi đang chờ ngoài phòng khách thì người lái xe ôm xui tôi là đưa tiền cho công an viên (hối lộ) thì xong. Tôi không kịp suy nghĩ đã đưa tiền nhờ anh ta làm và tôi được thả về. Khi được các đồng tu chia sẻ, phân tích tôi đã nhận ra tôi học Pháp chưa sâu, tâm người thường còn quá nhiều, tâm hoảng sợ đã khiến tôi không lý trí không tỉnh táo nên cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở đó mà bức hại tôi.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận những gì tôi đã viết và cam kết. Quyết không để những việc tương tự xảy ra và làm cho tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Thoa, học viên Pháp Luân Công ở Hoà Bình. Khoảng tháng 4 năm 2020 tôi đã tham gia vào nhóm học “Học thấu Pháp”. Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Ninh, học viên Pháp Luân Công ở Hoà Bình. Khoảng tháng 5 năm 2020 tôi đã tham gia vào nhóm học “Học thấu Pháp”. Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, học viên Pháp Luân Công ở Hoà Bình. Khoảng tháng 5 năm 2020 tôi đã tham gia vào nhóm học “Học thấu Pháp”. Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Thị Hòa, học viên Pháp Luân Công ở Hoà Bình. Khoảng tháng 5 năm 2020 tôi đã tham gia vào nhóm học “Học thấu Pháp”. Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Phiếu, học viên Pháp Luân Công ở Hoà Bình. Khoảng tháng 5 năm 2020 tôi đã tham gia vào nhóm học “Học thấu Pháp”. Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lã Xuân Quý, học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại Hoà Bình, đắc Pháp vào cuối năm 2017. Trong thời gian vừa qua, tôi đã học theo một nhóm gọi là “Học thấu Pháp”. Tôi đã đi khắp nơi để chia sẻ rằng phương pháp này là rất tốt. Tôi đã gây ảnh hưởng đến nhiều học viên khác, đã dẫn dắt cũng như duy hộ lớp “Học thấu Pháp” ở nhà tôi một thời gian khoảng 6,7 tháng (từ trước Tết dương lịch 2020).

Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Quách Thị Tĩnh, học viên Pháp Luân Công ở Hoà Bình. Khoảng tháng 5 năm 2020 tôi đã tham gia vào nhóm học “Học thấu Pháp”. Sau khi hướng nội, quy chính bản thân và nhìn lại quá trình, tôi thấy việc “Học thấu Pháp” này là đã đi sai lệch với con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên. Tôi thấy rằng đây hoàn toàn không phải là những gì mà Sư phụ an bài cho chúng ta, hình thức “Học thấu Pháp” này là do học viên tự nghĩ ra, không phải là điều mà Sư phụ dạy. Tôi nhận ra rằng đây là một dạng an bài tinh vi của cựu thế lực nhằm huỷ hoại học viên, can nhiễu việc tu luyện cũng như cứu độ chúng sinh mà Sư phụ an bài cho các học viên.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định hoàn toàn những an bài của cựu thế lực lên tôi trong thời gian qua. Tôi mong rằng các học viên khác cũng có thể nhìn ra được an bài tinh vi này của cựu thế lực và dừng lại việc “Học thấu Pháp” này, quay trở lại hình thức học Pháp mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Thị Thu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Cao Bằng. Ngày 27/9/2021 tổ công tác ở phường xuống nhà tôi làm việc về vấn đề tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã lập biên bản yêu cầu tôi không được ra điểm luyện công, không được đi giới thiệu Pháp Luân Công cho người khác. Trong lúc không thanh tỉnh tôi đã ký, nhìn lại tôi thấy mình học Pháp chưa sâu, tâm sợ hãi đã khiến tôi không thanh tỉnh.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận cam kết của tôi với tổ công tác phường là không có giá trị, và phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, là đệ tử Đại Pháp tôi chỉ thừa nhận an bài của Sư phụ, an bài khác đều không cần, đều không thừa nhận.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Cảnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Bắc Giang. Tôi đắc Pháp từ năm 2014. Năm 2017, tôi đi giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân thì công an huyện địa phương mời về trụ sở. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, nên tôi đã 2 lần ký vào bản cam kết không phát tài liệu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng đối với Pháp của tôi, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Mão, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Bắc Giang. Tôi đắc Pháp từ năm 2015. Năm 2017, tôi đi giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân thì công an huyện địa phương mời về trụ sở. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, nên tôi đã ký vào bản cam kết không phát tài liệu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng đối với Pháp của tôi. Tôi sẽ nỗ lực tinh tấn thực tu, bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài, khẩn trương cứu người và hoàn thành thệ ước.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Bắc Giang. Tôi đắc Pháp từ năm 2015. Năm 2019, tôi đi giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân thì công an huyện địa phương mời về trụ sở. Do học Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi, nên tôi đã ký vào bản cam kết không phát tài liệu.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận triệt để an bài của cựu thế lực, phủ định những ký kết với công an, phủ định những hành vi không đúng đối với Pháp của tôi, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ và làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nhời, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ninh. Vào ngày 22/10/2020 tôi vừa mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì đã bị đoàn cán bộ của xã tới nhà hỏi thăm và làm việc, họ khuyên tôi không học Pháp Luân Công nữa, mà nên học những môn học khác. Họ nói Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, còn làm chính trị nữa,… sau đó họ lập biên bản và bảo tôi ký tên. Do mới bắt đầu tu luyện, nên tôi không biết đây là an bài của cựu thế lực và đã ký tên vào biên bản. Sau này thông qua học Pháp và được các đồng tu chia sẻ, tôi mới nhận ra là mình đã làm sai và đã đi theo an bài của cựu thế lực, gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký trong biên bản trước đây là không có hiệu lực, cũng như phủ nhận hết những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, để quy chính lại bản thân làm tốt 3 việc của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hiền, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ninh. Vào ngày 22/10/2020 tôi vừa mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì đã bị đoàn cán bộ của xã tới nhà hỏi thăm và làm việc, họ khuyên tôi không học Pháp Luân Công nữa, mà nên học những môn học khác. Họ nói Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, còn làm chính trị nữa,… sau đó họ lập biên bản và bảo tôi ký tên. Do mới bắt đầu tu luyện, nên tôi không biết đây là an bài của cựu thế lực và đã ký tên vào biên bản. Sau này thông qua học Pháp và được các đồng tu chia sẻ, tôi mới nhận ra là mình đã làm sai và đã đi theo an bài của cựu thế lực, gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký trong biên bản trước đây là không có hiệu lực, cũng như phủ nhận hết những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, để quy chính lại bản thân làm tốt 3 việc của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Nghĩa, học viên Pháp Luân Công tại Quảng Ninh. Vào ngày 22/10/2020 tôi vừa mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì đã bị đoàn cán bộ của xã tới nhà hỏi thăm và làm việc, họ khuyên tôi không học Pháp Luân Công nữa, mà nên học những môn học khác. Họ nói Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, còn làm chính trị nữa,… sau đó họ lập biên bản và bảo tôi ký tên. Do mới bắt đầu tu luyện, nên tôi không biết đây là an bài của cựu thế lực và đã ký tên vào biên bản. Sau này thông qua học Pháp và được các đồng tu chia sẻ, tôi mới nhận ra là mình đã làm sai và đã đi theo an bài của cựu thế lực, gây tổn thất cho Đại Pháp.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy những gì tôi đã ký trong biên bản trước đây là không có hiệu lực, cũng như phủ nhận hết những an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, để quy chính lại bản thân làm tốt 3 việc của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thanh Hải, học viên Đại Pháp tại Hà Nội. Vào khoảng tháng 10 năm 2020. Tôi có bị can nhiễu và bị lực lượng công an thu giữ một số tài liệu và kinh sách Đại Pháp. Trong thời gian làm việc lần thứ nhất. Do thiếu chính niệm và bị dùi vào sơ hở là tình cảm thân quyến. Với tâm lý không muốn mọi người lo lắng nên tôi đã để lại tài liệu và không bắt họ cam kết về số lượng họ thu giữ. Tôi có lên giảng chân tướng vài lần nhưng không được trả lại tài liệu và kinh sách. Vào khoảng giữa năm 2021 tôi lên làm việc thì lại bị cán bộ an ninh ngọt nhạt và hứa sẽ trả lại tài liệu và kinh sách sau khi hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Với tâm lý lo lắng và thiếu lý trí, chính niệm nên đã thuận theo họ làm một số giấy tờ trong đó có việc giao nộp lại tài liệu và kinh sách. Lại cam kết không phát tán dạng tài liệu trên. Sau quá trình học Pháp, tôi thấy rằng chính việc ngộ Pháp không sâu đã khiến mình đi theo an bài của cựu thế lực.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn mọi thứ mà cựu thế lực an bài, phủ nhận những gì đã ký kết với công an, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đỗ Ngọc Tuấn, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Hà Nội, Việt Nam. Sau khi tu luyện một thời gian tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc giảng chân tướng và tặng tài liệu cho những người hữu duyên. Vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 trong đợt công tác tại xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, do sự bất cẩn khi tặng tài liệu cho một trưởng thôn mà không giảng chân tướng rõ ràng cho chú ấy. Khiến chú trưởng thôn không hiểu dẫn đến báo với công an xã Hồng Tiến. Sau đó xảy ra việc công an xã Hồng Tiến mời tôi lên làm việc tại trụ sở ủy ban xã. Trong quá trình làm việc do tôi ngộ tính kém không ngộ ra được tầm quan trọng của từng ý từng niệm đều phải chính khi đối mặt với can nhiễu. Đồng thời do một số nhân tâm không chính khiến tôi đã vô tình mà đồng ý việc không tặng tài liệu trên địa bàn của họ. Dẫn đến sơ hở bị cựu thế lực dùi vào can nhiễu liên tục tôi trong việc tu luyện cũng như chứng thực Pháp. Trong những ngày tiếp theo vì tâm sợ phiền phức khiến tôi đã đồng ý rằng mình sẽ rút kinh nghiệm để không bị xảy ra chuyện tương tự dẫn đến ảnh hưởng đến cơ quan. Tôi lại mắc sai lầm lần nữa là đã vô tình thừa nhận họ làm vậy là đúng đối với bản thân khiến sơ hở để bị dẫn dắt tôi vào ngày 28/12/2021, tôi đã viết nhận lỗi rằng sự việc trên là do sơ xuất của bản thân và cam kết không để xảy ra sự việc tương tự như trên. Tất cả đều là do tâm sợ phiền phức cùng ngộ tính kém khiến cựu thế lực dùi vào sơ hở gây tổn thất lớn cho Đại Pháp và việc cứu độ chúng sinh.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy những gì đã nói đã đồng ý tại xã trụ sở xã Hồng Tiến vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 và tất cả những gì đã nói và đã viết trong bản cam kết ngày 28 tháng 12 năm 2021 tại cơ quan cũng như phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực. Tôi quy chính lại bản thân, chỉ tuân theo những gì được an bài bởi Sư phụ Lý Hồng Chí để tu tốt bản thân đồng thời làm đủ ba việc trợ Sư chính Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Phương, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Vào khoảng tháng 8/2021 tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp online”. Sau một thời gian tôi nhận thấy hình thức này không phù hợp, không đúng với con đường Sư phụ an bài cho các học viên. Hình thức này là do một đồng tu tự nghĩ ra, là hình thức an bài tinh vi của cực thế lực.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cực thế lực lên con đường tu luyện của tôi, tôi chỉ theo con đường Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Thị Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Vào khoảng đầu năm 2020 tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp”. Sau một thời gian tôi nhận thấy hình thức này không phù hợp, không đúng với con đường Sư phụ an bài cho các học viên. Hình thức này là do một đồng tu tự nghĩ ra, là hình thức an bài tinh vi của cực thế lực.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cực thế lực lên con đường tu luyện của tôi, tôi chỉ theo con đường Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Văn Thị Nhoạn, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Vào khoảng đầu năm 2020 tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp”. Sau một thời gian tôi nhận thấy hình thức này không phù hợp, không đúng với con đường Sư phụ an bài cho các học viên. Hình thức này là do một đồng tu tự nghĩ ra, là hình thức an bài tinh vi của cực thế lực.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cực thế lực lên con đường tu luyện của tôi, tôi chỉ theo con đường Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thành, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nghệ An. Vào khoảng đầu năm 2020 tôi có tham gia nhóm “học thấu Pháp”. Sau một thời gian tôi nhận thấy hình thức này không phù hợp, không đúng với con đường Sư phụ an bài cho các học viên. Hình thức này là do một đồng tu tự nghĩ ra, là hình thức an bài tinh vi của cực thế lực.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cực thế lực lên con đường tu luyện của tôi, tôi chỉ theo con đường Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Huệ, sống tại Cà Mau, Việt Nam. Vào tháng 9/2020, tôi có đi phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, và trường THPT Nguyễn Việt Khái. Tôi đã bị công an dẫn về phường. Vì không lý trí và mang quá nhiều nhân tâm (sợ ảnh hưởng đến bản thân, ảnh hưởng đến gia đình) nên tôi đã ký vào biên bản và chấp nhận đóng phạt số tiền là 3 triệu. Nghiêm trọng hơn là họ đã quay hình tôi và viết bài trên báo, đưa lên truyền hình gây ảnh hưởng đến hình ảnh Đại Pháp. Việc làm của tôi chẳng khác gì thừa nhận việc phát tài liệu cứu người là không đúng, tệ hại hơn là đã ảnh hưởng đến hình ảnh của Đại Pháp, làm mọi người xung quanh cũng như người thân, bạn bè của tôi có cái nhìn sai về Đại Pháp.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận toàn bộ việc làm sai trái trên của mình, phủ nhận những gì đã ký kết với công an.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lương Thị Thường, năm sinh 1960. Tôi tu luyện Đại Pháp từ năm 2015. Ngày 25/12/2021, công an và chính quyền Thị trấn Trùng Khánh đến nhà ép buộc tôi ký vào bản cam kết bất tu luyện. Do mất bình tĩnh và ngộ Pháp chưa cao nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những nội dung đã cam kết trước đó. Triệt để phủ định mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên là Vũ Thị Thanh, năm sinh 1954. Tôi đắc Pháp từ năm 2016. Ngày 25/12/2021, công an và chính quyền Thị trấn Trùng Khánh đến nhà ép buộc tôi ký vào bản cam kết bất tu luyện. Do mất bình tĩnh và ngộ Pháp chưa cao nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những nội dung đã cam kết trước đó. Triệt để phủ định mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nông Thị Luật, năm sinh 1949. Tôi đắc Pháp từ năm 2014. Ngày 25/12/2021, công an và chính quyền Thị trấn Trùng Khánh đến nhà ép buộc tôi ký vào bản cam kết bất tu luyện. Do mất bình tĩnh và ngộ Pháp chưa cao nên tôi đã ký.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận những nội dung đã cam kết trước đó. Triệt để phủ định mọi an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Dung, 72 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Yên Bái, tôi đắc Pháp năm 2018. Ngày 26/11/2021 sau khi tôi đi giới thiệu Pháp và phát thẻ bình an và tờ gấp cho mọi người trong thành phố. Công an phường đã yêu cầu tôi lên trụ sở làm việc. Họ nói là tôi đi tuyên truyền, lôi kéo người theo giáo phái chưa được nhà nước công nhận, việc làm của tôi là trái pháp luật, tuy tôi đã nói rằng Đại Pháp không phải là tôn giáo mà là môn khí công Phật gia … Họ vẫn buộc tôi là truyền đạo trái phép, họ bắt tôi ký cam kết là không được tuyên truyền, lôi kéo người khác, cấm tôi không tụ tập luyện công đông người, chỉ tập ở nhà, không ra công viên. Do tôi ít giao lưu học nhóm nên hạn chế hiểu biết. Trong tâm khởi lên hoảng sợ, tôi đã ký vào cam kết đó.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định mọi điều tôi đã cam kết nói trên.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Dương Văn Hải, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội, tôi đắc Pháp vào năm 2017. Do trong quá trình tu luyện không làm tốt ba việc, không liễu giải được Pháp sâu, tôi vừa bán hàng vừa phát tài liệu cho khách hàng. Ngày 16/1/2022 tôi đưa tài liệu cho một người công an về hưu và họ đã lên báo xã, sau đó tôi được gọi lên xã làm việc, trong lúc tâm không thanh tỉnh và chấp trước vào tình và danh nên tôi đã ký vào một số giấy tờ và họ bảo từ nay không được phát tài liệu và tuyên truyền Pháp mà chỉ được tu luyện một mình.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để mọi ký kết với công an và phủ nhận triệt để sự an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Thị Ngắn, 78 tuổi, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Lào Cai. Tôi đắc Pháp năm 2013. Khoảng cuối tháng 11 năm 2021 tôi có ký vào biên bản của phường Bắc Lệnh, là cấm tu luyện Pháp Luân Công. Cũng vào thời gian đó mới bước vào tu luyện nên tôi chưa hiểu được tầm quan trọng của cuốn sách Chuyển Pháp Luân, khi bị công an dọa nạt tôi đã đem sách đốt đi.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực và những việc làm sai của tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Lực, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ngày 29/9/2021 tôi đã đi giảng chân tướng và phát một số tài liệu, sau đó đã bị một người dân báo đến công an, và công an đã dẫn tôi về trụ sở, lấy lời khai của tôi, xong họ bắt ký vào biên bản lời khai đó. Vì tôi nhận thức Pháp chưa sâu, cũng như tôi còn có tâm sợ hãi, sau đó tôi đã ký vào biên bản lời khai đó, cũng như các biên bản cam kết không đi phát tài liệu nữa, sau đó tôi tĩnh tâm lại và nhận ra rằng việc ký vào biên bản đó là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tố Loan, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nghệ An. Vào tháng 7 năm 2020 tôi có đi cắt tóc từ thiện ở Bệnh viện Quỳnh Lưu, có tặng hoa sen và tài liệu giảng chân tướng cho một số người ở đó. Vì có người báo nên tôi bị chính quyền địa phương tịch thu xe máy và đưa tôi về công an xã lập biên bản với nội dung tuyên truyền trái phép, phát tài liệu không có nhà xuất bản. Do tôi còn nhiều chấp trước và tâm sợ hãi nên tôi đã ký vào biên bản nhưng tôi vẫn phủ nhận lại và viết vào tờ biên bản là tôi không sai, tôi không chấp nhận ký biên bản này.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận triệt để tất cả an bài của cựu thế lực, phủ nhận những ký kết với công an, tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Hữu Giao, học viên Pháp Luân Công ở Nghệ An, đắc Pháp năm 2017. Trong quá trình tu luyện do học Pháp chưa sâu, nhận thức còn hạn chế, truy cầu công năng tu thành viên mãn. Tôi đã nghe theo một người ở nhóm Nguyễn Thế Luận học theo sách do ông ta viết. Mượn về học và ghi ra một cuốn sách để học và nghe theo ông ta làm “Lễ báo ân” và “Lễ sám hối” và không phát chính niệm nữa. Được các đồng tu chia sẻ tôi nhận ra hành vi của mình là loạn Pháp, tà ngộ. Tôi hướng nội quy chính và viết Nghiêm chính thanh minh này phủ định hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ tu theo bộ Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Nhân đây tôi cũng mong những người trong nhóm Nguyễn Thế Luận đọc được Nghiêm chính thanh minh này, hãy tĩnh tâm lại học Pháp để tỉnh ngộ ra. Nguyễn Thế Luận cho rằng mình đã tu thành, đây hoàn toàn là tự tâm sinh ma.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Văn Hà, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quỳnh Phụ, Thái Bình. Ngày 10/1/2022 tôi phải đến làm việc với công an do đăng một số thông tin lên mạng xã hội. Tôi đã ký vào bản cam kết không đăng một số thông tin trong đó có tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhận ra việc làm của mình là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận bản cam kết đã ký với công an, phủ nhận an bài của cựu thế lực. Tôi chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Văn Trinh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Vào ngày 22/1/2022 tôi đang đọc Pháp cùng các đồng tu thì công an đột ngột ập vào thu giữ tất cả sách của tôi cùng các đồng tu khác, rồi sau đó mời chúng tôi về đồn công an, trong quá trình khai báo thì tôi đã ký và cam kết sẽ không tập trung đọc Pháp và cũng sẽ không luyện công nơi công cộng. Tôi nhận thấy việc làm của mình như vậy là sai.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ định triệt để sự an bài của cựu thế lực, phủ định những gì tôi đã ký kết với công an hoàn toàn không còn giá trị. Tôi chỉ đi theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Minh Khoa, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Nam, Việt Nam. Ngày 22 tháng 1 năm 2022, tôi đi đọc Pháp chung với nhóm đồng tu ở Quảng Nam. Vào lúc khoảng 14h10′ cùng ngày thì công an sở tại yêu cầu chúng tôi về đồn, công an bắt viết cam kết là không được đọc sách Chuyển Pháp Luân chung . Tôi đã viết cam kết và ký. Tôi nhận thấy việc làm của mình là hoàn toàn sai nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã viết và ký và những lời nói không phù hợp với Pháp vào thời điểm đó. Tôi chỉ đi theo con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phan Công Trình, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Vào ngày 22/1/2022, tôi đang đọc Pháp tại nhà của đồng tu thì công an vào thu giữ sách Đại Pháp và mời tất cả chúng tôi về trụ sở. Sau đó yêu cầu tôi ký vào biên bản hứa không đọc Pháp tại nhà của đồng tu và không luyện công tại công viên nữa. Do học Pháp không thâm sâu và không có hiểu biết về pháp luật nên tôi đã ký vào biên bản.

Tôi nhận thấy việc làm của tôi là hoàn toàn sai nên tôi Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận mọi ký kết với công an, phủ định an bài của cựu thế lực, chỉ làm theo những điều Sư phụ an bài.


Đăng ngày 03-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share