[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà và người dân tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Hồ Nam kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Trấn Kiến Quốc thuộc quận Đông Phong, Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang; Giai Mộc Tư thuộc tỉnh Hắc Long Giang (5); Mẫu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang; Huyện Lan Tây thuộc Tuy Hoá, tỉnh Hắc Long Giang; Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (8); Lưu Dương thuộc Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (2); Vọng Thành thuộc Trường Sa, tỉnh Hồ Nam; Quận Nhạc Lộc thuộc Trường Sa, tỉnh Hồ Nam; Tỉnh Hồ Nam; Huyện Thiệu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam; Đường Thần Nông thuộc Lỗi Dương, Hành Dương, tỉnh Hồ Nam; Huyện Bột Lợi thuộc Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang; Mục Lăng thuộc Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang; Huyện Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam (2); Quận Thiên Tâm thuộc thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam; Huyện Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam.

Tiểu tổ học Pháp: Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/黑龙江、湖南大法弟子恭祝师尊新年好-32条–436270.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share