[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc An Huy và Phúc Kiến cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Thành phố An Khánh thuộc An Huy; thành phố Lục An thuộc An Huy (2); Hợp Phì thuộc An Huy; Bạc Châu thuộc An Huy; Bạng Phụ thuộc An Huy; địa khu phía Đông Hợp Phì thuộc An Huy; Hoài Nam thuộc An Huy (2); Lâm Tuyền thuộc An Huy; Phúc Châu thuộc Phúc Kiến; Lâm Tuyền thuộc An Huy; Túc Châu thuộc An Huy; Bạng Phụ thuộc An Huy; Hợp Phì thuộc An Huy (4); quận Tân La thuộc Phúc Kiến; Túc Châu thuộc An Huy; Hoài Bắc thuộc An Huy; quận Tần Châu thuộc Thiên Thủy, Cam Túc; Phụ Dương thuộc An Huy (2); 4 đệ tử ở Hợp Phì thuộc An Huy; một đệ tử thanh niên ở Hợp Phì, thuộc An Huy; huyện Hoài Ninh thuộc An Khánh, tỉnh An Huy; một đệ tử cao tuổi ở phía Tây Hợp Phì, tỉnh An Huy; đệ tử trẻ tuổi ở Hợp Phì, tỉnh An Huy; huyện Túc Tùng thuộc An Khánh, tỉnh An Huy; địa khu Mân Bắc thuộc Phúc Kiến (2); đệ tử cùng cả gia đình ở Đại Lục; thành phố Tuyền Châu thuộc Phúc Kiến; Nam Bình thuộc Phúc Kiến; Hạ Môn thuộc Phúc Kiến; một đệ tử ở Phúc Kiến; Phúc Châu thuộc Phúc Kiến; Ninh Đức thuộc Phúc Kiến; huyện Phúc An thuộc Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến; đệ tử ở tỉnh Phúc Kiến; quận Đài Giang thuộc Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến; quận Thương Sơn thuộc Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/安徽、福建大陆大法弟子恭祝师尊新年好-41条–436288.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share