[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc khu tự trị Ninh Hạ, tỉnh Thanh Hải và tình Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tây Ninh thuộc tỉnh Thanh Hải; Quận Huệ Nông thuộc Thạch Chuỷ Sơn, Ninh Hạ; Quận Hưng Khánh thuộc Ngân Xuyên, Ninh Hạ (2); Quận Đại Vũ Khẩu thuộc Thạch Chuỷ Sơn, Ninh Hạ; Ninh Hạ (3); Linh Vũ thuộc Ngân Xuyên, Ninh Hạ; Huyện Tây Cát khu phát triển quận Nguyên Châu thuộc Cố Nguyên, Ninh Hạ; Quận Kim Phượng thuộc Ngân Xuyên, Ninh Hạ; Ngân Xuyên thuộc Ninh Hạ (4); Thạch Chuỷ Sơn thuộc Ninh Hạ; Tây Cát thuộc Ninh Hạ; Huyện Long Đức thuộc Cố Nguyên, Ninh Hạ; Quận Tây Hạ thuộc Ngân Xuyên, Ninh Hạ; Tỉnh Thanh Hải (3); Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông (9); Huyện Bình Âm thuộc Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Tiểu tổ học Pháp: Quận Kim Phượng thuộc Ngân Xuyên, Ninh Hạ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/宁夏、青海、山东大法弟子恭祝师尊新年好-33条–436278.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share