[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh và Nội Mông Cổ kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Thanh Nguyên thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (2); Tỉnh Liêu Ninh (4); Phụ Tân thuộc tỉnh Liêu Ninh (2); Nội Mông Cổ (2); Huyện Đa Luân thuộc Tích Lâm Quách Lặc, Nội Mông Cổ (2); Quận Nguyên Bảo Sơn thuộc thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ; Vùng núi phía đông thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Bình Trang thuộc Quận Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ; Huyện Phủ Thuận thuộc Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh; Thành phố Thông Liêu, Nội Mông Cổ (2); Đại Thạch Kiều thuộc Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh (2); Thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ; Thiết Lĩnh thuộc tỉnh Liêu Ninh; Quận Bá Ngư Khuyên thuộc Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh (2); Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh (3); Quận Thanh Hà thuộc Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh; Hô Hòa Hạo Đặc thuộc Nội Mông Cổ.

Tiểu tổ học Pháp: Phủ Thuận thuộc tỉnh Liêu Ninh (2); Hồ Lô Đảo thuộc tỉnh Liêu Ninh; Quận Bá Ngư Khuyên thuộc Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh; Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh; Cái Châu thuộc Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh; Huyện Đa Luân thuộc Tích Lâm Quách Lặc, Nội Mông Cổ.

Điểm sản xuất tư liệu: Quận Lập Sơn, thuộc An Sơn, tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/辽宁、内蒙古大法弟子恭祝师尊新年好-37条–436276.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share