[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ

Thành phố Thiên Tân (6); Bắc Kinh; Thượng Hải (2); quận Dương Phổ thuộc Thượng Hải; quanaj Từ Hối thuộc Thượng Hải; tân khu Tân Hải thuộc Thiên Tiên (2); quận Hà Bắc và quận Hà Đông thuộc Thiên Tân; quận Vũ Thanh thuộc Thiên Tân; quận Sa Bình Bá thuộc Trùng Khánh; quận Bảo Sơn thuộc Thượng Hải; quận Đại Độ Khẩu thuộc Trùng Khánh (2); quận Phổ Đông thuộc Thượng Hải (2); quận Phổ Đà thuộc Thượng Hải; quận Cửu Long Pha thuộc Trùng Khánh; quận Mẫn Hành thuộc Thượng Hải; quận Tùng Giang thuộc Thượng Hải; quận Tĩnh An thuộc Thượng Hải; quận Hoàng Phổ thuộc Thượng Hải; quận Giang Bắc thuộc Thượng Hải; quận Trường Thọ thuộc Thượng Hải (3); quận Ba Nam thuộc Trùng Khánh (3); Trùng Khánh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/北京、上海、天津、重庆大法弟子恭祝师尊新年好-39条–436284.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share