[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Thiểm Tây, tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Sơn Đông kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Huyện Bình Nguyên thuộc Đức Châu, tỉnh Sơn Đông; Huyện Tào thuộc Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông; Quận Hộ Ấp thuộc Tây An, tỉnh Thiểm Tây (3); Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây (6); Phù Phong thuộc Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây; Truy Bác thuộc tỉnh Sơn Đông; Tỉnh Thiểm Tây; Quận Trần Thương thuộc Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây; Thái An thuộc tỉnh Sơn Đông; Quận Long Tuyền Dịch thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên (2); Huyện Khai Giang thuộc tỉnh Tứ Xuyên; Quận Ôn Giang thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên (3); Ngoại ô phía nam Điện Tử Thành thuộc Tây An, tỉnh Thiểm Tây; Quận Diêm Lương thuộc Tây An, tỉnh Thiểm Tây (2); Ngoại ô phía bắc quận Vị Ương thuộc Tây An, tỉnh Thiểm Tây; Cao Lăng thuộc Tây An, tỉnh Thiểm Tây; An Khang thuộc tỉnh Thiểm Tây (2); Thần Mộc thuộc tỉnh Thiểm Tây; Quan Trung thuộc tỉnh Thiểm Tây.

Tiểu tổ học Pháp: Lạc Lăng thuộc Đức Châu, tỉnh Sơn Đông; Uy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông; Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây; Quận Ôn Giang thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/山西、四川、山东大法弟子恭祝师尊新年好-36条–436280.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share