[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Hồ Nam và tỉnh Cát Lâm kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bình Giang thuộc tỉnh Hồ Nam; Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam (2); Hành Dương thuộc tỉnh Hồ Nam (3); Tương Đàm thuộc tỉnh Hồ Nam (2); Thiệu Dương thuộc tỉnh Hồ Nam; Thường Đức thuộc tỉnh Hồ Nam (2); Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm (13); Sâm Châu thuộc tỉnh Hồ Nam (2); Quận Tô Tiên thuộc Sâm Châu thuộc tỉnh Hồ Nam; Trấn Hợp Long thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Tương Tây thuộc tỉnh Hồ Nam; Tương Hương thuộc Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam; Quận Hồng Giang thuộc Hoài Hoá, tỉnh Hồ Nam; Thiệu Đông thuộc tỉnh Hồ Nam; Huyện Tân Ninh thuộc Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam; Tây Thành thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Quận Khoan Thành thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Đức Huệ thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

Tiểu tổ học Pháp: Nhạc Dương thuộc tỉnh Hồ Nam; Đức Huệ thuộc Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/湖南、吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-38条–436271.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share