[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Liêu Ninh và tỉnh Giang Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Cửu Giang thuộc tỉnh Giang Tây (2); Huyện Tĩnh An thuộc Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây; Tỉnh Giang Tây (3); Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh (10); Quận Hoàng Cô thuộc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Ưng Đàm thuộc tỉnh Giang Tây (2); Quận Tô Gia Đồn thuộc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Thượng Nhiêu thuộc tỉnh Giang Tây; Huyện Kiến Bình thuộc Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh (3); Chương Thụ thuộc Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây; Cao An thuộc Nghi Xuân, tỉnh Giang Tây; Nghi Xuân thuộc tỉnh Giang Tây; Quận Thanh Sơn Hồ thuộc Nam Xương, tỉnh Giang Tây; Quận Đại Đông thuộc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Quận Thiết Tây thuộc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Lăng Nguyên thuộc Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh; Trấn Thanh Hà Thành thuộc huyện Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh; Quận Nam Phân thuộc Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh; Bản Khê thuộc tỉnh Liêu Ninh.

Tiểu tổ học Pháp: Quận Thanh Sơn Hồ thuộc Nam Xương, tỉnh Giang Tây (2); Quận Đại Đông thuộc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Quận Thiết Tây thuộc Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh; Thẩm Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh; Triều Dương thuộc tỉnh Liêu Ninh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/辽宁、江西大法弟子恭祝师尊新年好-40条–436273.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share