[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc các tỉnh Tứ Xuyên, Tân Cương, Chiết Giang kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên (3); Xương Cát thuộc Tân Cương (3); Tân Cương (5); Huyện Bồ Giang thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Miên Dương thuộc tỉnh Tứ Xuyên; Tỉnh Chiết Giang (2); Hoa Dinh thuộc Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên; Cù Châu thuộc tỉnh Chiết Giang; Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang (3); Thạch Hà Tử thuộc Tân Cương (2); Ô Lỗ Mộc Tề thuộc Tân Cương; Khố Nhĩ Lặc thuộc Châu tự trị Mông Cổ Ba Âm Quách Lăng, Tân Cương; Y Ninh thuộc Tân Cương; Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam; Địa khu Khách Thập thuộc Tân Cương; Quận Hồng Tháp thuộc Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam; Kim Hoa thuộc tỉnh Chiết Giang; Huyện Tượng Sơn thuộc Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang; Huyện Thanh Điền thuộc Lệ Thuỷ, tỉnh Chiết Giang.

Tiểu tổ học Pháp: Quận Thanh Bạch Giang thuộc Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên; Thành Đô thuộc tỉnh Tứ Xuyên (2); Huyện Đại Trúc thuộc tỉnh Tứ Xuyên.

Điểm tư liệu: Tân Cương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/四川、新疆、浙江大法弟子恭祝师尊新年好-36条–436281.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share