[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp cùng người nhà tại các khu vực dưới đây thuộc tỉnh Cát Lâm, tỉnh Giang Tô và tỉnh Giang Tây kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm (4); Thư Lan thuộc thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm (2); Huyện Đông Phong thuộc Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm; Thành phố Tùng Nguyên thuộc tỉnh Cát Lâm (3); Đan Dương thuộc Trấn Giang, tỉnh Giang Tô; Tứ Bình thuộc tỉnh Cát Lâm; Thành phố Thường Châu thuộc tỉnh Giang Tô; Huyện Thông Hoá thuộc Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm; Huyện Đông Hải thuộc Liên Vận Cảng, tỉnh Giang Tô (2); Thông Hoá thuộc tỉnh Cát Lâm; Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên thuộc tỉnh Cát Lâm; Quận Giang Nguyên thuộc Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm; Núi Trường Bạch thuộc tỉnh Cát Lâm; Trấn Nhị Đạo Bạch Hà thuộc tỉnh Cát Lâm; Tỉnh Cát Lâm; Diêm Thành thuộc tỉnh Giang Tô; Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô; Nghi Xuân thuộc tỉnh Giang Tây; Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây; Quận Quảng Phong thuộc Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây; Quận Tầm Dương thuộc Cửu Giang, tỉnh Giang Tây; Hồng Đô thuộc Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

Tiểu tổ học Pháp: Công Chúa Lĩnh thuộc Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm; Thành phố Tùng Nguyên thuộc tỉnh Cát Lâm; thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm; Huyện Thông Hoá thuộc tỉnh Cát Lâm; Huyện Y Thông thuộc Tứ Bình, tỉnh Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/吉林、江苏、江西大法弟子恭祝师尊新年好-36条–436272.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share