[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực ở Hà Bắc và Sơn Tây cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Hàm Đan thuộc Hà Bắc (4); Hành Thủy thuộc Hà Bắc (3); huyện Kê Trạch thuộc Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; huyện Nhâm Khâu thuộc Thương Châu, tỉnh Hà Bắc; quận Hàm Sơn thuộc Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc; huyện Hình Đài thuộc Hà Bắc (2); huyện Khúc Chu thuộc tỉnh Hà Bắc; huyện tự trị Mạnh Thôn Hồi Tộc thuộc Thương Châu, tỉnh Hà Bắc; huyện Bình Định thuộc Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây; một đệ tử ở Hà Bắc; Đại Đồng thuộc Sơn Tây; huyện Phụ Thành thuộc Đông Quang, tỉnh Hà Bắc; Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây; huyện Vũ Ấp thuộc Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc; Đại Đồng thuộc Sơn Tây; hai vợ chồng ở huyện Thanh Hà thuộc Hình Đài, tỉnh Hà Bắc; quận Vân Cương thuộc Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây (2); huyện Long Nghiêu thuộc Hình Đài, tỉnh Hà Bắc; Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây; huyện Vĩnh Niên thuộc Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc (2); một nhóm học Pháp ở Thái Nguyên thuộc Sơn Tây; toàn thể các đệ tử từ Sơn Tây bị bức hại phải sống trôi dạt; huyện Đại thuộc Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây; huyện Bình Định thuộc Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây; một nhóm học Pháp ở Đại Đồng, thuộc Sơn Tây; địa khu Tây Sơn thuộc Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây; tỉnh Hà Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河北、山西大法弟子恭祝师尊新年好-35条–436287.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share