[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây ở Quảng Đông và Cam Túc cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ.

Huyện Kính Xuyên thuộc Bình Lương, tỉnh Cam Túc; thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc; Lan Châu, tỉnh Cam Túc; Quảng Châu thuộc Quảng Đông (10); quận Việt Tú thuộc Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (5); quận Phiên Ngu, thành phố Quảng Châu tỉnh Quảng Đông (3); cả gia đình đệ tử ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; một đệ tử cao tuổi ở quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; hai chị em đệ tử ở quận Bạch Vân, thuộc Quảng Châu; toàn thể đệ tử ở Quảng Châu, Quảng Đông (2); thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông (2); thành phố Đông Hoàn thuộc Quảng Đông; một đệ tử cao tuổi ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; đệ tử ở quận Lệ Loan thuộc Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; 2 đệ tử ở Thâm Quyến tỉnh Quảng Đông; đệ tử ở Châu Hải và Trung Sơn thuộc Quảng Đông; một nhóm học Pháp ở Quảng Đông; đệ tử ở Châu Hải, tỉnh Quảng Đông; đệ tử ở Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông; đệ tử ở Dương Giang, tỉnh Quảng Đông; đệ tử Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông; đệ tử ở quận Phúc Điền, thuộc Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông; đệ tử ở Hồng Kông và Thâm Quyến.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/广东、甘肃大法弟子恭祝师尊新年好-37条–436289.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share