[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Quận Hàm Sơn, thành phố Hàm Đan (02); Vân Nam; Hàm Đan; đệ tử Đại Pháp Nội Mông Cổ công tác tại Hà Bắc; huyện Khúc Chu, Hàm Đan (02); bảy đệ tử Đại Pháp và 14 người dân minh chân tướng tại Hà Bắc; huyện Ngô Kiều, thành phố Thương Châu; Sa Hà, thành phố Hình Đài; Hành Thủy (03); huyện An Bình, thành phố Hành Thủy; Hình Đài (02); huyện Bình Hương, thành phố Hình Đài; huyện Đông Quang, thành phố Thương Châu (02); quận Vĩnh Niên, Hàm Đan (02); Hà Bắc (03); Cực Lộc, Hình Đài; huyện Khâu, thành phố Hàm Đan; quận Tín Đô, thành phố Hình Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-27条–436046.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share