[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Mỏ dầu Giang Hán, thành phố Tiềm Giang (06); đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại Hồ Bắc (04); quận Thanh Sơn, thành phố Vũ Hán; huyện Công An, thành phố Kinh Châu (04); Tổng công ty năng lượng Trung Quốc tại Cát Châu Bá, Nghi Xương; Tổng công ty cục 11 đường Sắt Trung Quốc, tỉnh Hồ Bắc (03); thành phố Hàm Ninh; quận Hồng Sơn, tỉnh Hồ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/湖北大法弟子恭祝师尊新年好-22条–436047.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share