[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Chương Châu (02); thành phố Tam Minh; huyện Hà Phổ, thành phố Ninh Đức (02); thành phố Phúc Châu (08);  thành phố Ninh Đức; huyện Tiên Du; quận Tấn An, thành phố Phúc Châu (02); quận Cổ Lâu, Phúc Châu (02); Tấn An, Phúc Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/福建大法弟子恭祝师尊新年好-20条–436050.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share