[MINH HUỆ 01-01-2022] Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Quận Lập Sơn, thành phố An Sơn (07); khu mực miền núi phía Đông thành phố Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu; thành phố An Sơn (02); Phụ Tân (06); Liêu Ninh (02); Phủ Thuận; thành phố Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu (03); quận Thanh Hà, thành phố Thiết Lĩnh; thành phố Đan Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-24条–436051.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share