[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đào Sơn, Thất Đài Hà; Bột Lợi, Thất Đài Hà (2); Hắc Long Giang (6); Tuy Hoá (4); nhóm học Pháp ở Hắc Long Giang; nhóm học Pháp ở Đào Sơn, Thất Đài Hà; Thất Đài Hà; Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang; Hắc Hà (2); nhóm học Pháp ở Hữu Nghị, Song Áp Sơn; nhóm học Pháp ở Y Mỹ; Vọng Khuê, Tuy Hoá; Thiết Lực, Y Xuân (2); Khánh An, Tuy Hoá; Mẫu Đan Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/黑龙江大法弟子恭祝师尊新年好-26条–436054.html

Đăng ngày 03-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share