[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Giang Tô, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nam Kinh (5); Giang Tô; Diêm Thành (2); Từ Châu (2); Liên Thuỷ, Hoài An (2); Nam Thông; Thường Châu (2); Kiến Hồ, Diêm Thành; Tuyền Sơn, Từ Châu (2); nhóm học Pháp ở Thường Châu (2); Dương Châu; Giang Ninh, Nam Kinh; Thông Châu, Nam Thông; Tô Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/江苏大法弟子恭祝师尊新年好-24条–436112.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share