[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cam Túc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở An Ninh, Lan Châu; Lan Châu (5); An Ninh, Lan Châu (2); Du Trung, Lan Châu; Tửu Tuyền; Túc Châu, Tửu Tuyền; nhóm học Pháp ở Lan Châu; nhóm học Pháp ở Thành Quan; Thất Lý Hà, Lan Châu; Kim Xương (2); Kim Xuyên, Kim Xương; Tĩnh Viễn, Bạch Ngân; Thiên Thuỷ (3); Bạch Ngân (2); huyện Huy, Lũng Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/甘肃大法弟子恭祝师尊新年好-24条–436118.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share