[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quý Châu, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Quý Dương (13); Kiềm Đông Nam (2); Lục Bàn Thuỷ; nhóm học Pháp ở Quý Dương (4); Tuân Nghĩa (3); Quý Châu (4).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/贵州大法弟子恭祝师尊新年好-27条–436122.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share