[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Thiểm Tây, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nhóm học Pháp ở Bảo Kê (2); Thành Cố, Hán Trung; Hán Trung (3); Nam Trịnh; Thần Mộc; Hàm Dương (4); Kỳ Sơn; Bảo Kê (2); Duyên An; nhóm học Pháp ở Khương Đàm Lộ, Bảo Kê (4); Lễ Tuyền, Hàm Dương (2); Vị Nam (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/陕西大法弟子恭祝师尊新年好-24条–436125.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share