[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Nội Mông Cổ, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Xích Phong (5); nhóm học Pháp ở Tùng Sơn, Xích Phong; Tích Lâm Quách Lặc Minh; Ba Lâm Tả Kỳ, Xích Phong; Nội Mông Cổ; nhóm học Pháp ở Hoắc Lâm Quách Lặc, Thông Liêu; Nha Khắc Thạch, Hô Luân Bối Nhĩ; Hải Lạp Nhĩ, Hô Luân Bối Nhĩ (4); Khoa Hữu Trung Kỳ; nhóm học Pháp ở Hải Lạp Nhĩ, Hô Luân Bối Nhĩ; Khách Lạt Thấm Kỳ, Xích Phong (2); nhóm học Pháp ở Xích Phong; Lâm Quách Lặc; Trát Lan Đồn, Hô Luân Bối Nhĩ; nhóm học Pháp ở Đa Luân, Tích Lâm Quách Lặc Minh; Hô Hoà Hạo Đặc; Ninh Thành, Xích Phong; Ba Ngạn Náo Nhĩ; Hoắc Lâm Quách Lặc, Thông Liêu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/内蒙古大法弟子恭祝师尊新年好-27条–436129.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share