[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Nam, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Bình Đính Sơn (2); nhóm học Pháp ở Bình Đính Sơn; nhóm học Pháp ở Nam Dương; Hứa Xương (2); Lạc Dương (5); nhóm học Pháp ở Hứa Xương (2); Chu Khẩu; huyện Hiểm, Tam Môn Hạp; Tế Nguyên; Tân Hương; Ngu Thành, Thương Khâu; Hà Nam (2); Đặng Châu, Nam Dương; Nhữ Châu, Bình Đính Sơn; huyện Kỳ, Hạc Bích; Lâm Toánh, Tháp Hà; Nam Dương; Hoài Dương, Chu Khẩu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河南大法弟子恭祝师尊新年好-26条–436114.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share