[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hồ Nam, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thiệu Dương (3); Chu Châu (6); Lỗi Dương, Hành Dương; Tương Đàm; Chưng Tương, Hành Dương; Thạch Cổ, Hành Dương; Gia Hoà, Sâm Châu (3); nhóm học Pháp ở Bình Giang, Nhạc Dương;  Nhạc Dương; Hành Dương; huyện Du, Chu Châu; Sâm Châu; Hoài Hoá; Ích Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/湖南大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436117.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share