[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Quảng Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Sán Đầu (3); Điện Bạch; nhóm học Pháp ở Châu Hải; nhóm học Pháp ở Trạm Giang; Giang Môn; nhóm học Pháp ở Thâm Quyến; Mai Giang, Mai Châu; Châu Hải; Thâm Quyến (4); nhóm học Pháp ở Mai Giang, Mai Châu; Long Hồ, Sán Đầu; Quảng Đông (2); Hoàng Giang, Đông Hoàn; nhóm học Pháp ở Mai Châu; Triệu Khánh; Dương Giang; Huệ Lai, Yết Dương; Yết Dương; Vân Phù; nhóm học Pháp ở Mậu Danh; Lục Hà, Sán Vĩ; nhóm học Pháp ở Việt Đông; Rừng Hải, Sán Đầu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/广东大法弟子恭祝师尊新年好-30条–436133.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share