[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Ba Trung; Tây Xương, Lương Sơn; Trung Giang, Đức Dương (3); tổ giảng chân tướng ở Tứ Xuyên; Miên Dương (2); nhóm học Pháp ở Miên Dương (2); nhóm học Pháp ở Quảng Hán, Đức Dương; Nam Sung (3); Lãng Trung, Nam Sung; huyện Cừ, Đạt Châu; Ân Dương, Ba Trung; Vạn Nguyên; Văn Thăng, Xạ Hồng; Nội Giang; Xạ Hồng; nhóm học Pháp ở Tứ Xuyên; Tứ Xuyên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/四川大法弟子恭祝师尊新年好-23条–436131.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share