[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Cát Lâm, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Liêu Nguyên (6); nhóm học Pháp ở Duyên Cát, Duyên Biên; Tập An, Thông Hoá; Phủ Tùng, Bạch Sơn; Tùng Nguyên (2); Cát Lâm (3); Đông Phong, Liêu Nguyên (2); Duyên Biên; Bạch Thành; nhóm học Pháp ở Y Thông, Tứ Bình; Mai Hà Khẩu, Thông Hoá; Bạch Sơn; Đại An, Bạch Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/吉林省大法弟子恭祝师尊新年好-22条–436146.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share