[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Nam Sung (3); Toại Ninh (3); Quảng Nguyên; Nam Giang, Ba Trung; Quảng An; Đức Dương; Tứ Xuyên; Trung Giang, Đức Dương; Giang Du, Miên Dương; Nga Mi Sơn, Nhạc Sơn; Tinh Dương, Đức Dương; Nghi Tân (2); Miên Dương; An Nhạc, Tư Dương (2); Quảng Hán, Đức Dương; nhóm học Pháp ở Nam Sung.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/四川大法弟子恭祝师尊新年好-22条–436148.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share