[MINH HUỆ 01-01-2022]

Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực dưới đây thuộc Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Khúc Chu, Hàm Đan; Quán Đào, Hàm Đan; huyện Nguỵ, Hàm Đan; Vi Tràng; Túc Ninh, Thương Châu (2); Hàm Đan (2); Hà Bắc (3); Hình Đài (2); nhóm học Pháp ở Thanh Hà, Hình Đài; Cố Thành, Hành Thuỷ; Nam Bì, Thương Châu; Thương Châu; Đông Quan, Thương Châu; Thành An, Hàm Đan (3); nhóm học Pháp ở Bạc Đầu, Thương Châu; Ninh Tấn; Hành Thuỷ (2); Nhâm Trạch, Hình Đài(2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/1/河北大法弟子恭祝师尊新年好-27条–436150.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share