[MINH HUỆ 31-12-2021]Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
An Sơn; Doanh Khẩu (11); Cái Châu, Doanh Khẩu (05); huyện Thanh Nguyên, Phủ Thuận; Cao Tân, An Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/辽宁大法弟子恭祝师尊新年好-18条–435752.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share