[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Tứ Xuyên (02); Quảng An; Nam Sung; Lãng Trung, Nam Sung; Nam Sung (03); Gia Lăng, Nam Sung (02); Huyện Kiền Vi, Nhạc Sơn; Mi Sơn; Đức Dương (03); Miên Dương (03); huyện Doanh Sơn, Nam Sung; huyện Khai Giang, Đạt Châu (02); Tư Dương; Ba Trung.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/四川大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435883.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share