[MINH HUỆ 31-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!
Huyện Tào, Hà Trạch (03); Đông Doanh; Bồng Lai, Yên Đài (03); Lâm Thanh, Liêu Thành; huyện Quan, Liêu Thành; Chiêu Viễn, Yên Đài (05); Tê Hà, Yên Đài (02); Thái An; Sơn Đông; Long Khẩu, Yên Đài; Đông Doanh; Chiêu Vận (02); Truy Bác (06); Sơn Đông; Lai Châu, Yên Đài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/山东大法弟子恭祝师尊新年好-29条–435885.html

Đăng ngày 02-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share