[MINH HUỆ 31-12-2021]

Nhân dịp Năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp tại các địa khu sau đây ở Thiên Tân, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thiên Tân (08); Quận Đông Lệ; Quận Hồng Kiều (02); Quận Tây Thanh; Quận Nam Khai (02); Quận Đông Lệ; Thạch Du, Bột Hải (02); Bắc Thần (03); Tân Hải (05); Quận Bảo Trì (02); Vũ Thanh; Hà Đông


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/天津大法弟子恭祝师尊新年好-29条–435972.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share