[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các tỉnh thành và khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Tân khu Tây Hải Ngạn, Thanh Đảo, Sơn Đông (03); Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm (02); Lai Châu, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện Hồn Nguyên, Đại Đồng, Sơn Tây; Huyện Định Hưng, Bảo Định, Hà Bắc; Huyện Tảo Cường, Hành Thủy, Hà Bắc; Lai Tây, Thanh Đảo, Sơn Đông; Xương Thành, Chư Thành, Duy Phường, Sơn Đông; Thanh Nguyên, Liêu Ninh; Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông (04); Hắc Sơn, Cẩm Châu, Liêu Ninh; Phúc Sơn, Yên Đài, Sơn Đông; Thị trấn Kim Lĩnh, Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông; Lữ Thuận Khẩu, Đại Liên, Liêu Ninh; Uy Hải, Sơn Đông; Thanh Châu, Duy Phường, Sơn Đông (02); Hà Bắc; Cao Mật, Duy Phường, Sơn Đông; Tê Hà, Yên Đài, Sơn Đông (02); Huyện Huệ Dân, Tân Châu, Sơn Đông

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-28条–435958.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share