[MINH HUỆ 31-12-2021] Đệ tử tại vùng nông thôn thuộc các tỉnh thành và khu vực dưới đây tại Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử tại vùng nông thôn tại Đại Lục (02); Sơn Hà, Ngũ Thường, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Đồng Nam, Trùng Khánh; Xương Lê, Tần Hoàng Đảo, Hà Bắc; Lai Dương, Yên Đài, Sơn Đông; Phú Cẩm, Giai Mộc Tư, Hắc Long Giang; Huyện Tân, Cáp Nhĩ Tân, Hắc Long Giang; Huyện Hồn Nguyên, Đại Đồng, Sơn Tây; Du Thụ, Trường Xuân, Cát Lâm (02); Đệ tử Đại Pháp vùng nông thôn Đông Bắc (02); Thiên Tân (02); Huyện Khai Giang, Tứ Xuyên; Huyện Dịch, Bảo Định, Hà Bắc; Huyện Dung Thành, Bảo Định, Hà Bắc; Tê Hà, Yên Đài, Sơn Đông; Huyện Xương Đồ, Thiết Lĩnh, Liêu Ninh

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/31/乡村大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435708.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share