[MINH HUỆ 30-12-2021]

Nhân dịp năm mới năm 2022 sắp đến, các đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc tưởng nhớ Sư tôn thông qua những tấm thiệp chúc mừng, kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở: Hà Bắc; Hình Đài; Lâm Thành, Hình Đài;  Bạc Đầu, Thương Châu (4); Hà Gian, Thương Châu (2); Kí Châu, Hành Thủy; huyện Ngụy, Hàm Đan (2); huyện Bình Hương, Hình Đài (2); Hoang Hoa, Thương Châu; Vĩnh Niên, Hàm Đan; Khúc Chu, Hàm Đan.

Nhóm học Pháp ở: Hà Bắc (2); Lâm Thành, Hình Đài; Bạc Đầu, Thương Châu (2); Hoàng Hoa, Thương Châu; Khúc Chu, Hàm Đan; khu Nhậm Trạch, Hình Đài.

 


 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/河北大法弟子恭祝师尊新年好-24条–435669.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share