[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Bảo Định, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Bảo Định (03); Bác Dã (01); huyện Khúc Dương (01); huyện Lai Thủy (04); Trác Châu (04); thành phố Cao Bi Điếm (01); huyện Bạch Câu (02); huyện Lãi (01); huyện Đường (02); Phụ Bình (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/保定大法弟子恭祝师尊新年好-20条–435824.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share