[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Đường Sơn, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Đường Sơn (06); khu Phong Nam (02); Khai Bình (08); Phong Nhuận (05); khu Lộ Bắc (01); huyện Thiên Tây (01); khu Tào Phi Điện (01); huyện Loan Nam (03).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/唐山大法弟子恭祝师尊新年好-27条–435831.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share