[MINH HUỆ 30-12-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các huyện thị và địa khu sau đây thuộc Thanh Đảo, Trung Quốc Đại Lục cung chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Thành phố Thanh Đảo (10); Giao Châu (02); Bình Độ (03); khu Thành Dương (01); huyện Lai Tây (02); khu Hoàng Đảo (02); thành phố Tức Mặc (01).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/30/青岛大法弟子恭祝师尊新年好-21条–435858.html

Đăng ngày 01-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share